Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INKJET24.PL

 

1. Postanowienia wstępne.

1.1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.inkjet24.pl i dokonywania za jego pośrednictwem transakcji kupna sprzedaży.

1.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.inkjet24.pl jest prowadzony przez spółkę API.PL sp z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Okrężna 37, 95-070 Aleksandrów Łódzki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345423 z kapitałem zakładowym 5000 złotych, NIP: 732-213-61-34, Regon: 100807691.

1.3. Transakcje zawierane w ramach Sklepu Internetowego są transakcjami zawieranymi między przedsiębiorcami, nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego i nie znajdują do nich zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca – API.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Okrężna 37, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345423, nr NIP 7322136134,

Klient – kontrahent, nie będący konsumentem w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonujący transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego www.inkjet24.pl towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Strony – Sprzedawca i Klient,

Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.inkjet24.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin

Towar – produkty, towary prezentowane w Sklepie Internetowym www.inkjet24.pl

Rejestracja – czynność polegająca na założeniu konta Klienta na panelu rejestracyjnym udostępnionym przez sprzedawcę

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
od wersji 7.8 Comarch ERP e-Sklep są wspierane następujące przeglądarki:

- Internet Explorer - wersja minimalna 8.0
- FireFox - wersja minimalna 20.0
- Google Chrome - wersja minimalna 26.0
- Opera - wersja minimalna 12.0
- Safari - wersja minimalna 7.1

2.2.W przypadku niższej wersji przeglądarki, w nagłówku strony wyświetli się stosowny komunikat z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

2.3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.4. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

2.5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do innych celów niż zamawianie Towarów od Sprzedawcy, w szczególności do prowadzenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego działalności komercyjnej, promocyjnej, reklamowej czy też rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6. Sprzedawca zastrzega prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny za towar.

2.7. Polityka prywatności reguluje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz wykorzystywania plików typu cookie w  celu gromadzenia informacji związanych z serwisu Sklepu przez Klienta.

3. Zamówienia.

3.1. Zawieranie transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez Klienta rejestracji tj. wypełnienie formularza rejestracyjnego,otrzymania unikalnego loginu i hasła, a także zaakceptowania Regulaminu.

3.2. Po zalogowaniu z użyciem przypisanego Klientowi loginu i hasła, Klient może dokonać zamówienia Towarów poprzez dodanie produktów do koszyka zamówień znajdującego się na stronie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” .

3.3 Zamówienie wiąże Klienta od daty jego złożenia. Do zawarcia umowy dochodzi na skutek przesłania przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę anulowanie zamówienia przez Klienta nie jest możliwe.

3.4 W przypadku braku złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia lub poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę o braku możliwości realizacji zamówienia, do zawarcia umowy nie dochodzi. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za zamówiony Towar – zwrot wpłaconej ceny nastąpi w terminie 5 dni roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą z tego tytułu szkodę po stronie Klienta.

3.5. W przypadku braku dokonania płatności za zamówiony Towar w terminie 4 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy.

3.6. Sprzedawca może dokonać weryfikacji złożonego zamówienia, a nawet odstąpić od umowy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail. Zwrot wpłaconej ceny nastąpi w terminie 5 dni roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą z tego tytułu szkodę po stronie Klienta.

4. Płatności, dostawa.

4.1. Płatność za zamówiony Towar następuje: przelewem lub za pośrednictwem e-płatności Przelewy24.

4.2. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.3. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT korygującej, Klient zobowiązuje się do podpisania kopii tej faktury i odesłania jej do Sprzedawcy.

4.5. Dostawa Towaru następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty. Terminy dostaw określone w potwierdzeniu zamówienia są przybliżone. Dostawy mogą być realizowane partiami, każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest więcej niż jeden produkt, Klient może w zamówieniu zastrzec realizację dostawy wszystkich zamówionych towarów w jednym terminie, wówczas Sprzedawca zrealizuje dostawę w terminie dostępności ostatniego z zamówionych towarów.

4.6. W chwili odbioru towaru / przesyłki z towarem Klient zobowiązany jest do:

a. starannego zbadania jego opakowania pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz do zbadania towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych), a także pod względem zgodności ze specyfikacją określoną w ofercie/ zamówieniu.

b. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody, w którym odnotuje wszelkie braki lub uszkodzenia towaru.

4.7. Podpisanie dowodu dostawy / listu przewozowego dostarczonego wraz z towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu przesyłki z treścią dowodu dostawy / listu przewozowego / faktury VAT dostarczonych wraz z towarem, a tym samym jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

4.8. Klient nie może się zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust. 4.6. oraz od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Klient na własne ryzyko może zrezygnować z dokonania oględzin, o których mowa w ust. 4.6., zobowiązany jest jednak do podpisania dowodu dostawy / listu przewozowego.

4.9. W przypadku dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Klient jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedawcy ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w dniu przyjęcia dostawy.

4.10. API.PL może dostarczyć Klientowi towar na adres wskazany w zamówieniu samodzielnie, po potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika takiej możliwości. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z API.PL na Klienta z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.

4.11. Transport towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, może nastąpić za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W tym przypadku towar zostaje wydany w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi. Brak informacji w zamówieniu o wyborze przewoźnika przez Klienta rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym API.PL na stale współpracuje.

4.12. Transport towaru realizowany jest do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Klient.

4.13. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za towar i transport.

4.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie powiadomi o tym fakcie Sprzedawcy.

4.15. W przypadku złożenia zamówienia i nieodebrania towaru lub odebrania go w innym terminie, co skutkuje naliczeniem przez przewoźnika dodatkowych kosztów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika (np. koszty przechowywania, ponownego dostarczenia).

4.16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedawcy przez dostawcę towaru lub opóźnienie w dostawie powstało z winy przewoźnika.

4.17. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na API.PL, a koszt rozładunku na Kliencie, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru.

5. Gwarancja, rękojmia, postępowanie reklamacyjne

5.1. Gwarancja na Towary prezentowane w Sklepie Internetowym może być udzielona Klientowi przez API.PL lub przez producenta na zasadach szczegółowo określonych w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru lub na stronie internetowej producenta. Brak dołączenia karty gwarancyjnej jest równoznaczny z brakiem udzielenia gwarancji na wskazany towar przez API.PL.

5.2. W stosunku do umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin wyłączona jest rękojmia za wady rzeczy sprzedanej określona w przepisach Kodeksu Cywilnego.

5.3. W przypadku gdy dostarczone Towary są niezgodne z treścią zamówienia, Klient zobowiązany jest w terminie 1 dnia od daty dostawy, poinformować Sprzedawcę o niezgodności.

5.4. Jeżeli Klient przetworzy towar w jakikolwiek sposób, API.PL zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

6. Siła wyższa, odpowiedzialność.

6.1. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

6.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientowi (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego roszczenie dotyczy.

6.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę, nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.

6.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu Internetowego.

6.6. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.

7. Postanowienia końcowe.

7.1.Sprzedawca może pozbawić Klienta możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy:

a. dane podane w trakcie rejestracji są nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne

b. Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, lub innych zachowań niegodnych z obowiązującymi przepisami, zapisami Regulaminu lub naruszającymi dobre imię prowadzącego Sklep Internetowy.

7.2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

7.4. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 .05.2018  roku.